Prospěchové stipendium

Prospěchovou stipendium je finanční obnos, který získají studenti za dosažení výborných studijních výsledků. Podrobnější pravidla pro udělování stipendií za vynikající studijní výsledky obsahuje vnitřní předpis fakulty.

V akademickém roce je vždy oceněno několik studentů, kteří si rozdělí částku určenou pro příslušný rok (viz. Stipendijní řád ).

Ubytovací stipendium

Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí. Přiznání stipendia je podmíněno podáním žádosti studenta a splněním stanovených kritérií - viz platné znění (Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě. ).

Sociální
stipendia

Nárok na sociální stipendium se prokazuje písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku (účinnost výše uvedené novely je od 1. října 2017) nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Stipendijní programy
rektora

Stipendijní program rektora zahrnuje např.:

  • Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce.
  • Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce.
  • Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce.
  • Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě.
  • Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce.